Kam na firemnú oslavu? Tak túto otázku si kladieme rok, Äo rok. Nikdy nechodievame na to isté miesto, ako sme boli po iné roky, a preto sme premýšľali, kam ísÅ¥. JednoznaÄne sme potrebovali hotel, kde si budeme môcÅ¥ spraviÅ¥ aj prezentáciu celkového roÄného obratu a iných zaujímavých vecí. Kolegyňa Laura nám spomenula tento hotel, a po zhliadnutí na internete sme sa zhodli, že si ho objednáme. Dátum príchodu nastal, a keÄ sme priÅ¡li, boli sme unesení krásou hotela, ktorý sme si vybrali na firemnú akciu. Už len vstupná hala nás ohromovala eleganciu a krásnym tajom. Pani recepÄná bola milá, privítala nás, a my sme sa odobrali do svojich izieb. Za nejaký Äas sme mali poradu, a preto sme sa presunuli do miestnosti na to urÄenej. Príjemne nás prekvapilo, že sme si nemuseli nosiÅ¥ žiadne veľké prísluÅ¡enstvo na premietanie, nakoľko hotel bol presne vybavený na takéto firemné akcie. EÅ¡te väÄším prekvapením pre nás bolo, keÄ sme sa dozvedeli, že táto služba je zdarma, celé technické vybavenie, konferenÄná miestnosÅ¥, data projektor, dokonca nám „nainÅ¡talovali“ aj ozvuÄenie… Proste vÅ¡etky potrebné veci. Po konferencii sme sa vÅ¡etci odobrali za zaslúženým odpoÄinkom. KeÄ sa schyľovalo k veÄeri, bolo nám oznámené, že je pre nás prichystané prekvapenie. Nikto z nás nevedel, o Äo môže ísÅ¥. Až keÄ sme priÅ¡li do reÅ¡taurácie, kde pre nás bolo prichystané skvelé varenie so šéfkuchárom. Bolo to veľmi príjemné. Ani by ma nenapadlo, že firemná akcia sa môže takto skonÄiÅ¥. Môžem povedaÅ¥, nielen za seba, že naÅ¡a firemná akcia spojená s príjemným oddychom ako varenie so šéfkuchárom, bola ta najlepÅ¡ia a najoddychovejÅ¡ia akcia, akú sme mali. JednoznaÄne odporúÄam tento hotel Augustiánsky dům, nielen na firemné akcie, ale aj rodinám s deÅ¥mi. Ja sem s rodinou jednoznaÄne prídem.